Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego annadyjak.pl Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ANNADYJAK.PL
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.Warunki zawierania umowy sprzedaży
VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
VIII. Prawo odstąpienia od umowy
IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta
X. Własność intelektualna
XI. Odpowiedzialność
XII. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis internetowy działający pod adresem annadyjak.pl prowadzony jest przez EDUMATIK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007545, NIP: 7123446228, REGON: 523893190, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. M.C. Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@annadyjak.pl,
Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis annadyjak.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu annadyjak.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń Produktów prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Treść powinna być przygotowana przez Sprzedawcę w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty lub właściwości.
W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 8.1. Kodeksu cywilnego,
8.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

8.3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

8.4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta na wybrany przez niego Produkt. 3. KLIENT – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego.
LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
PRODUKT – dostępne w ofercie Sprzedawcy publikowanej na łamach Serwisu, treści cyfrowe lub usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem annadyjak.pl
SPRZEDAWCA – Użytkownik oferujący sprzedaż określonego Produktu za pośrednictwem Serwisu.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
USŁUGODAWCA – EDUMATIK sp. z o. o., KRS: 0001007545, NIP: 7123446228, REGON: 523893190, ul. M.C. Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin
UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Użytkownika danych.
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. prowadzenie Konta,

1.2. Wyszukiwarka,

1.3. Newsletter,

1.4. zawieranie Umów Sprzedaży.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1.1, 1.2, 1.3 oraz 1.4 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie. 4. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podateki w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
Administracja serwisu annadyjak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
Administracja serwisu wiedza.liczysiewynik.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA 1.1. Serwis atlaspracy.pl dostarcza przestrzeni Użytkownikom do zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.
1.2. Sprzedawcy są zobowiązani do prezentowania Produktów nowych, wolnych od wad prawnych i legalnie wprowadzonych na rynek polski.

1.3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie u danego Sprzedawcy, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

1.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN), zawiera wszystkie niezbędne składniki i jest wartością brutto. 1.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

1.6. Zamówienia Produktów oferowanych przez Sprzedawcę można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis annadyjak.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

1.7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie. 1.8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
2.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Serwis sposobem, zgodnie pkt. 1.6 niniejszego rozdziału.

2.2. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie przesyłana jest wiadomość elektroniczna o potwierdzeniu jego otrzymania.

2.3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

2.4. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wiadomość ta zawiera: a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

b) link do formularza odstąpienia od umowy,
c) link do niniejszego Regulamin zawierającego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
2.5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt 2.4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu wystawianym przez Sprzedawcę.

SPOSOBY PŁATNOŚCI
3.1. Serwis umożliwia dokonanie płatności za zakupiony Produkt za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (Przelewy24.pl).

3.2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

3.3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

3.4. Produkt zostanie udostępniony dopiero po jego opłaceniu.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter).

1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@annadyjak.pl

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku naruszenia Regulaminu

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@annadyjak.pl
1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.

2.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

2.5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

2.6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ogłoszenia.
1.1. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez

podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 1.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu zawarł umowę o świadczenie usług.

1.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
1.4. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

1.5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Umowa Sprzedaży:
2.1. Z zastrzeżeniem pkt 2.10 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni lub terminie dłuższym, wskazanym przez danego Sprzedawcę (tzw. zwrot). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sprzedawcę lub Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, z którym zawarł Umowę Sprzedaży lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

2.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres wskazany przez Sprzedawcę, u którego wykonuje się prawo odstąpienia. 2.4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

2.5. Z zastrzeżeniem pkt 2.6 oraz 2.8 niniejszego rozdziału, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 2.7 niniejszego rozdziału, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2.6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

2.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub od podmiotu, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

2.9. Termin, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

2.10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub odpowiednio podmiotowi, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
2.11.Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych, 2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu,

2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z rozdziałem VIII Regulaminu.

Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem annadyjak.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Użytkowników oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością EDUMATIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0001007545, NIP: 7123446228, REGON: 523893190, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. M.C. Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony annadyjak.pl, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony annadyjak.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
Użytkownik przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami – nie dotyczy podmiotów opisanych w rozdziale IX Regulaminu: 5.1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
5.2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z systemem Serwisu,

5.3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,

5.4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkowników powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich, 5.5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

5.6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkowników,

5.7. za skutki związane z utratą hasła.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim. 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem o którym mowa w rozdziale 9

Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

Użytkownik będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  1. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.