REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ „WYGRAJ KURS TRENERA REGULACJI EMOCJI U DZIECI ” ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY FACEBOOK I INSTAGRAM.

Z DNIA 17.11.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj Kurs Trenera Regulacji Emocji Dzieci” na Facebooku i Instagramie (zwanego dalej „Konkursem”) jest EDUMATIK SP Z O.O, z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin, KRS: 0001007545, NIP: 7123446228 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród oraz przyrzekającym nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez platformę Facebook oraz Instagram.
 7. Podmiotem wyłączenie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.
 8. Konkurs jest prowadzony i organizowany na platformie Facebook: Anna Dyjak – edukatorka (zwanej dalej “Fanpage”) oraz platformie Instagram: pani_edukatorka.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 10. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Organizator wskazuje dane kontaktowe: 

adres e-mail: kontakt@annadyjak.pl

 1. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności z zakresu regulacji emocji w pracy z dziećmi w żłobku, przedszkolu oraz na etapie wczesnoszkolnym.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook i/lub Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu platformy, przez którą bierze udział w Konkursie (Facebook, Instagram).
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym wskazanie nazwy jego profilu (konta) obowiązującej na platformie Instagram lub Facebook przez Organizatora podczas ogłoszenia wyników Konkursu w poście i relacji na platformach Instagram i Facebook.
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrody – dla 6 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 tj. Laureatów Konkursu.
 2. Nagrodami są: 
 • Dostęp do kursu „Trener regulacji emocji u dzieci” – 2 sztuki;
 • Voucher zniżkowy w wysokości 60% na zakup kursu „Trener regulacji emocji u dzieci” w okresie sprzedaży premierowej – 2 sztuki;
 • Voucher zniżkowy w wysokości 40% na zakup kursu „Trener regulacji emocji u dzieci” w okresie sprzedaży premierowej – 2 sztuki;
 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Anna Dyjak – edukatorka oraz na IG – pani_edukatorka.
 2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Laureaci Konkursu mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.
 4. Nagroda może zostać zrealizowana jedynie do momentu zakończenia premierowej sprzedaży, która zostanie ogłoszona na platformach Facebook oraz Instagram.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora 
 2. Konkurs trwa od dnia 17 listopada 2023 godz. 10:00 do 4 grudnia 2023 godz. 18:00.
 3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko 1 (jeden) raz i wygrać tylko 1 (jedną) nagrodę.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. napisać komentarz odpowiadający na pytanie “W jaki sposób wykorzystałabyś wiedzę i umiejętności pracy z dziecięcymi emocjami w swojej działalności z dziećmi?” i opublikować go pod postem konkursowym na platformie Facebook lub Instagram;
 3. zapoznać się z regulaminem konkursowym.dostępnym na stronie: https://annadyjak.pl/konkurs
 4. kliknąć link potwierdzający udział w konkursie na stronie: https://annadyjak.pl/konkurs/
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku oraz Instagramie. Komentarz należy umieścić na jednym wybranym serwisie. Nie ma konieczności dublowania wpisów na obu serwisach. Wybór platformy, na której zostanie opublikowany komentarz, nie ma wpływu na jego ocenę. 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium „umotywowanie potrzeby pracy z dziecięcymi emocjami”.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 6 Laureatów Konkursu.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 6 grudnia poprzez: 
 • wskazanie Laureatów w poście opublikowanym przez Organizatora na platformie Facebook: Anna Dyjak – edukatorka oraz platformie Instagram: pani_edukatorka.
 • wskazanie Laureatów w relacji na platformie Facebook: Anna Dyjak – edukatorka oraz platformie Instagram: pani_edukatorka.
 1. Laureaci Konkursu zostaną również powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w dniu 6 grudnia. 
 2. Warunkiem odebrania przez Laureatów Konkursu nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu, wiadomości prywatnej poprzez platformę Facebook lub Instagram z następującymi danymi:
 3. imię i nazwisko,
 4. numer telefonu,
 5. adres mailowy.
 6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w następujący sposób:
 • Dostępy do kursu “Trener regulacji emocji u dzieci” zostaną przyznane w dniu startu jego przedsprzedaży — najwcześniej w drugiej połowie stycznia 2024 roku, jednak nie później niż do 29.02.2024.
 • Vouchery zniżkowe na zakup kursu “Trener regulacji emocji u dzieci” zostaną przesłane drogą mailową przez Organizatora po otrzymaniu wiadomości od Laureatów Konkursu z danymi wskazanymi w pkt. 8. Zakup kursu z użyciem voucherów będzie możliwy w okresie premierowej sprzedaży kursu, o której Organizator będzie informował poprzez platformy Facebook i Instagram.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook oraz Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagrama;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i Instagrama kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram;
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Laureatom Konkursu.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instargam.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2023 i obowiązuje do 29.02.2024.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.